روز مزرعه حاصل نوین در فیض آباد

روز مزرعه حاصل نوین در فیض آباد

در جریان برگزاری این فیلد دی تاثیرات غذایی اصلاح کننده گان خاک شرکت کدا اسپانیا بر عملکرد درختان پسته در محیط های دارای خاک شور سدیمی وپی اچ نامناسب بررسی شد

دکتر جوزف مننت از شرکت کدا اسپانیا نیزدر این فیلد دی حضور داشتند و در جلسه ای خدمت بازدید کنندگان محترم ارائه توضیح نمودند  

HASEL NOVIN AGR.CO