محرک های رشد

ای دالجین
  • عصاره خالص جلبك دريايي 

کدا استینگ
  • افزایش دهنده مقاومت گیاه

کدا بریکس
  • كود تخصصي رنگ آوري 

کدامین رادیکولار
  • انفجار تولید ریشه در خاک

کدامین-150
  • مجموعه ای از اسیدهای آمینه آزاد

HASEL NOVIN AGR.CO