کودهای تغذیه ای

نومافر
  • تامین تخصصی آهن گیاه،بالاترین درصد ایزومر ارتو-ارتو(4.8)

کدا روی-مایع
  • موثرترین تامین‌کننده عنصر روی سازگار با محیط زیست

کدا سیتروس
  • کود تخصصی درختان میوه

کدا منگنز -مایع
  • تامین تخصصی منگنز از طریق ریشه و اندام هوایی

کدا منیزیم-مایع
  • تامین تخصصی منیزیم گیاه از طریق ریشه و اندام هوایی

کدا کل برو
  • سریعترین تامین‌کننده کمبود کلسیم در گیاه

کدافول پتاس 45
  • کود غنی از پتاسیم فاقد کلر

کدامین بر-مولیبدن
  • فروت ست و باروری گل 

کدامیکس
  • منحصر به فردترین کود 3 کالته ریزمغذی

HASEL NOVIN AGR.CO