کدااولئو کی

کدااولئو کی

كدا اولئو كي تركيبي کاملا ارگانيك مي باشد كه از اتصال پتاسيم و اسيدهاي چرب گياهي miristates، Laureates، Oleate و Ricineolates با زنجيره كربني 18-10 كربنه با باندهاي 1 و 2 گانه تشكيل شده است.

 كدا اولئو كي ضمن تامين تخصصی پتاسيم گياه جهت بهبود ويژگيهاي كمي و كيفي محصولات، حشره كشی توانمند بر عليه حشرات واجد كوتيكول نرم مانند شته ها، سفيدبالكها، كنه هاي گياهي، شپشك هاي گياهي، تريپسها و مراحل الروي و پورگي حشرات سخت پوست مي باشد.

 كدا اولئو كي از طريق نفوذ سريع زنجيره هاي كربني ليپوفيليك خود به درون پوست حشرات، موجب شكستن ساختار ليپوپروتئيني غشاءسلولي حشرات و تجزيه سلولي و نهايتا موجب مرگ سريع آنها مي شود. 

 برخي از اسيدهاي چرب موجود در كدااولئوكي قابليت پيش گيري و كنترل بيماريهاي قارچي ناشي از فايتو فترا، پيتيوم، سفيدكهاي پودري و كركي را نيز دارا مي باشند.

نمک پتاسیم اسید های چرب گیاهی  عناصر
50% میزان

HASEL NOVIN AGR.CO