کداسول پی اچ

کداسول پی اچ

 كداسول پی اچ حاوي بالاترین درصد گوگرد به صورت بنيان سولفات مي باشد كه ضمن اصلاح ph آب و خاك، اصلاح ساختار فيزيك وشيميايي خاك، آزادسازی عناصر تثبیت شده در خاک، رسوب زدايي سیستم آبياري قطره اي، قابليت جذب گياهي را داشته و مانع گياه سوزي مي شود.

 كداسول پي اچ به صورت تضمين شده موجب كاهش ph و سختي آب شده و طي نتايج مدون آزمايشات تحقيقاتي و ميداني در کشور موجب افزايش چشمگير كارايي علف كشها، حشره كشها، قارچ كشها و كودهاي شيميايي مي شود.

 كداسول پی اچ حاوي مقادير قابل توجهي ازت به جهت تحريك رشد رويشي گياه مي باشد كه به علت عدم وجود نيترات در آن آلودگي منابع زيرزمينی و عوارض سوء ناشي از آن را به همراه ندارد.

 كداسول پي اچ موجب كاهش فعاليت و خسارت ناشي از بيماريهاي خاك زاد و مستعد در شرايط قليايي مانند پيتيوم، فايتوفترا و نماتدهاي خاك زاد مي شود.

 

 قابليت اختالاط: با نیترات آمونیوم،محصولات كلردار، مواد هیومیکی و ترکیبات قلیایی قوي قابل اختالط نمی باشد.

 

 

روی آهن ازت اكسيد گوگرد  عناصر
0.01 0.03 22.8 6.08 درصد

HASEL NOVIN AGR.CO