کدا بریکس

کدا بریکس

كدابريكس دارای پتاسيم خالص و مناسب جهت افزايش راندمان برداشت محصول و بهبود شاخصهاي كيفي محصولات زراعي و باغي مي باشد.

كدابريكس حاوي تركيبات منحصربه فرد قندي گياهي از نوع مونوساكاريدها، دي ساكاريدها و پلي ساكاريدها و اسيدهاي آمينه آزاد ويژه رنگ آوري و رسيدگي محصول مي باشد. مونوساكاريدها ضمن تامين انرژي حياتي موجب كوتاه شدن دوره توليد محصولات برداشت سريعتر محصول و سرعت بخشيدن به فرآيند رسيدن محصول مي گردد. دي ساكاريدها و ً در بافت سخت و متراكم ميوه تجمع مي يابند پلي ساكاريدها كه عموما موجب رهاسازي تدريجي مونوساكاريدها مي شود كه در نهایت افزايش طول دوره تاثير كدابريكس را به دنبال دارد.

 از سوي ديگر اسيدهاي آمينه اختصاصي همچون متیونين و پرولين موجب توليد هورمونهای موثر در رسيدگي محصول و افزايش سطح فتوسنتز گياه مي گردند.

 مصرف كدابريكس بعد از مرحله پر گل (bloom Full )درختان ميوه، با تامين كربوهيدراتها و مواد غذايي، از شدت ريزش ميوه جودرو (خرداد ماه) مي كاهد.

*قابليت اختلاط:

با روغنهاي معدني قابل اختلاط نمي باشد

اسید های آمینه آزاد قند های مونو.دی و پلی ساکارید پتاسیم عناصر
0.35 16.2 25.3 درصد

HASEL NOVIN AGR.CO