کدا سیتروس

کدا سیتروس

قلیائیت بالای خاکهای اکثر مناطق کشاورزی موجب عدم تحرک و جذب و در نهایت تثبیت عنصر فسفر در خاک می گردد و از سوی دیگر اکثر خاک‌های ایران آهکی هستند وجود فسفر و کلسیم و pH قلیایی موجب عدم جابجایی و جذب عناصر ریزمغذی روی(Zn ،)منگنز(Mn )و آهن (Fe )در خاك می گردد.

 کدا سیتروس حاوی 4 عنصر آهن، منگنز، روی و گوگرد می باشد که به صورت بسیار ویژه توسط ماده آلی لیگنوسولفونات با یکدیگر ترکیب شده اند چراکه این عناصر همواره بر روی هم اثر سوء گذاشته و موجب رسوب می گردند و علائم کمبود آنها بر روی گیاهان همواره با هم مشاهده می شود. به عنوان نمونه عارضه قرمزو (ریزبرگی پسته) به علت کمبود این سه عنصر پدید آمده و موجب قرمز شدن میوه و سطح برگها و کوچک شدن اندازه آنها می گردد.

*قابليت اختلاط: با تركيبات حاوي مس و ترکیبات قلیایی شدید قابل اختلاط نمی باشد

نوع کلات درصد عناصر
کلات آلی لیگنو سولفونات 2.5 آهن
کلات آلی لیگنو سولفونات 2.5 منگنز
کلات آلی لیگنو سولفونات 2.5 روی
کلات آلی لیگنو سولفونات 2.5 گوگرد

HASEL NOVIN AGR.CO