کدا منگنز -مایع

کدا منگنز -مایع

. منگنز(Mn )عنصری فعال در تشکیل کلروفیل گیاه و فرایند اکسیداسیون و احیا گیاه می باشد. منگنز در تبادل کربوهیدراتها و نیتروژن دخیل بوده و در ساخت فسفر پرانرژی ATP سهم بسزایی دارد.

. کدامنگنـزکلات آلـی لیگنـوسـولفـونـات می باشد که به آسانی و با سرعت نفوذ بالا جذب گیاه می شود.

.این کود را در مورد درختان میوه دانه دار قبل گلدهی و بعد ریزش گلبرگها، در درختان میوه هسته دار از زمان تشکیل میوه، در درختان مرکبات در طول فصل بهار و پاییز، در انگور از زمان ظهور جوانه گل تا تشکیل میوه، در سیب زمینی یک هفته پس از جوانه زنی کامل و تکرار 2 هفته بعد، در حبوبات در مرحله 4 تا 6 برگی و شروع تا پایان گلدهی، در ذرت در مرحله 4 تا 6 برگی و در پیاز 2هفته پس از انتقال نشاء و زمانی که گیاه 15 سانتیمتر است میتوان استفاده کرد.

قابليت اختلاط:

با تركيبات حاوي كلسيم، آهن و مس قابل اختلاط نمی باشد.

نوع کلات درصد عنصر 
کلات آلی لیگنو سولفونات 10.4 منگنز

HASEL NOVIN AGR.CO