کدا هورت پلاس

کدا هورت پلاس

كدا هورت پلاس حاوي درصدبالایی اسيد فولويك استخراج يافته از بهترین منابع هیومیکی می باشد که با میزان چشمگیری از عناصر آهن، روی، منگنز، مس، بر، موليبدن و عنصر پر مصرف گوگرد تغليظ يافته است.

 كدا هورت پلاس داراي اسيد فولويك واجد بالاترین ظرفيـت /1400meqمي باشد تبـادل كاتيونـي(CEC )به ميـزان 100cc كه ويژگي منحصر به فرد کلات کنندگی فلزات ريز مغذي و حفظ رطوبت خاك در مقايسه با تمامي كودهاي رايج را دارا مي باشد.

 اسيد فولويك داراي وزن ملكولي پائین تر از اسيد هيوميك بوده و بر خالف آن در محيط هاي اسيدي و قليايي و آب قابليت انحلال دارد و بر روي، اندامهاي زيرزمينی گياه تأثیر شگرف گذاشته و كمبود عناصر ريزمغذي همچون آهن، روي و منگنز و ... را برطرف مي نمايد.

 از مهمترین ویژگیهای کداهورت پلاس می توان به کاهش قلیائیت خاک، کاهش درجه شوری خاک، افزایش تهویه خاک، افزایش مقاومت گیاه به خشکی، تحریک رشد و توسعه ریشه و افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماریهای گیاهی اشاره نمود.

قابليت اختالط:

با ترکیبات حاوی بنیان کلسیم (نيترات كلسيم و كلريد كلسيم) و تركيبات با pH اسيدي قوي قابل اختلاط نمی باشد.

مولیبدن بر منگنز مس روی آهن گوگرد اسید فولیک عناصر
0.02 0.25 1 0.6 1.2 2.5 8 25 درصد

HASEL NOVIN AGR.CO