کدا کل برو

کدا کل برو

 كلسيم ماده اوليه تشكيل دهنده ديوار سلولي و غشاء است كه با ايجاد پكتين در ديواره سلولها مانند سيمان عمل كرده و موجب استحكام بافت گياه و ميوه مي شود. كلسيم موجب افزايش كيفيت و بازارپسندي، سفت شدن ميوه، رنگ پذيري ميوه، پيش گيري و درمان عوارض فيزيولوژيك ميوه (لكه تلخي، تاول انباري، آردي شدن ميوه، آبگزيدگي ميوه سيب و...)مي شود.

همراه بودن بر و كلسيم در مجاورت يكديگر موجب مي شود که نقل و انتقال و جذب کلسیم به واسطه وجود بر که خود تسربع کننده انتقال قند ارز اندام سبز گیاه به برگ و میوه می باشد تسریع گردد.چرا که عنصر بر محرک synergist  جذب و انتقال کلسیم در اندام گیاهی محسوب می شود.

قابليت اختلاط:

با تركيبات حاوي مس، موادهیومیکی، ترکیباتی با pH قلیایی قوی و روغنهاي معدني قابل اختلاط نمي باشد.

 *نکات قابل توجه:

. قبل مصرف آن را به خوبی تکان دهید.

.در مـورد درختـان هستـه دار مصـرف آن با احتیاط صورت پذیرد و قبل از مصرف در سطح محدود آزمایش شود.

نوع کلات درصد عناصر
کلات آلی لیگنو سولفونات 10.4 کلسیم
  0.5 بر

HASEL NOVIN AGR.CO