خيار گلخانه اي هيبريد آدرين مينياتور

خيار گلخانه اي هيبريد آدرين مينياتور

بوته پرگل (2 تا 5 گل در هربند)

ميوه به سبز روشن و خوش طعم و براق

اندازه ميوه 10 تا 12 سانتي متر

مناسب كشت بهاره

مناسب براي صادرات

مقاوم به سفيدك پودري (PM )و متحمل به سفيدك كركي (DM)

HASEL NOVIN AGR.CO