فرتی پلاس3-3-4

. اين نوع كود حاوي اسيد هيوميك مي باشد كه دسترسي موادغذايي و آزادسازي تدريجي مواد معدني موجود در خاك را فراهم مي كنند كه در نتيجه سبب افزايش جدب مواد معدني توسط ريشه گياه مي گردد.

. اين كود سبب اصلاح و جلوگيري از بروز علائم كمبود عناصر غذايي در طي فصل رويش گياه مي گردد. اين مزيت كود مرغي 3-3 -4سبب كاهش مصرف كودهاي مختلف در خاك مي گردد كه براي سلامتی خاك و جلوگيري از شور شدن خاك بسيار حائز اهميت مي باشد. از طرفي كاربرد اين كود سبب افزايش فعاليت ميكروبيولوژيكي خاك مي گردد.

كود مرغي 3-3-4 در طي فرآيند تجزيه مواد آلي و توليد تركيبات هيوميكي، نياز به اكسيژن فراواني دارد كه جذب اكسيژن از هواي خارج از خاك سبب جلوگيري از خفقان ريشه و حل مشكل كمبود اكسيژن و شرايط بي هوازي در خاك مي گردد.

. اين محصول را مي توان در سبزيجات، درختان ميوه، تاكستانها و ساير درختان به كار برد

HASEL NOVIN AGR.CO