فرتی پلاس10-2-4

. كود مرغي 10-2-4 كودي طبيعي بويژه براي استفاده در گياهاني مانند سيب و ساير محصولات زراعي و باغي است كه به سطوح بالای پتاسيم نياز دارند. اين كود مرغي غني شده با منابع طبيعي پتاسيمي مي باشد كه شامل مواد آلي با كيفيت بالاست كه امكان دسترسي به پتاسيم را در طي دوره رشدي گياه فراهم مي كند. بنابراين كود حاضر، بهترين جايگزين در ميان كودهاي پتاسيمي مي باشد كه حاوي تمامي عناصر ريز مغذي نيز مي باشد.

HASEL NOVIN AGR.CO