گروه محرک های رشد

YG-50
  •  ترکیب هورمونی بهبود ویژگیهای کمی و کیفی 

اینترسل
  •   افزایش دهنده مقاومت گیاه به تنش ها

مارمارین
  • عصاره خالص جلبک دریایی

هایپر تونیک
  • محرک منحصر به فرد رشد رویشی و زایشی 

وینچ
  • عصاره ای از ارزشمندترین محرک‌های رشد طبیعی

HASEL NOVIN AGR.CO