گروه کود های تغذیه ای

آنتی پیت
 • جهت تامین سریع کلسیم

ازوتاپ
 • شاخصترين كود ازته حاوي 4 منبع نيتروژنه

استارت پاور
 • کود مخصوص فروت ست

تروفرت
 • کود كامل (NPK )فاقد کلر محلول در آب

تروکوئن
 • کالت EDTA عناصر كم مصرف

دکاپ
 •  افزایش دهنده ویژگی های کمی و کیفی

دیسوکوئن روی-15
 • کالت روی EDTA پودری

سیلپاور کی
 • افزایش مقاومت به بیماری ها

مورست
 • كارآمدترين كود افزايشدهندهي باروري و يكنواختي محصول

مولبور
 • افزایش دهنده باروری گل و درصد تشکیل میوه

نوتری پست
 • کود كامل (NPK )خميري محلول در آب

نوتریفولیار
 • کود کامل برای محلولپاشی برگي

های کال پلاس
 • بالاترین میزان کلسیم

پتاسول 52
 • بالاترین درصد پتاسیم مایع فاقد کلر

HASEL NOVIN AGR.CO