آنتی پیت

آنتی پیت

 علیرغم آنکه اکثر خاک‌های ایران آهکی است، کمبود کلسیم به فراوانی در محصولات زراعی و باغی ایران دیده می شود. علت این پدیده حرکت ُکند کلسیم در آوند آبکش است. به عبارتی کلسیمی که جذب آوند چوبی شده به دلیل حرکت کند در آوند آبکش انتقال مجدد آن در گیاه بااختلال روبرو شده و کمبود آن به ویژه در میوه ها رخ می دهد.

 کلسیم از مهمترین عناصر موثر در افزایش شاخصهای کیفی و طول دوره انبارداری محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای می باشد. کمبود کلسیم در گیاه موجب پیدایش عوارض و نارساییهای شدید فیزیولوژیک گیاهی همچون لکه تلخی، پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی و غیره می گردد.

 آنتي پيت کلات آلی مونو‌کربوکسیل کلسیم می باشد که به علت همراهی عنصر کلسیم با بر موجب جابجایی سریع کلسیم در آوندهای آبکش گیاهی می شود. از سوی دیگر قندهای پلی ساکارید و ویتامینهای نوع B موجود در آنتی پیت موجب ایجاد انرژی فراوان در گیاه شده که در فرآیند انتقال کلسیم در گیاه بسیارموثر می باشند.

کلات مونو کسیلیک.پلی ساکارید.ویتامین های نوع ب بر کلسیم عناصر
30 0.5 10 درصد

HASEL NOVIN AGR.CO