استارت پاور

استارت پاور

در زمان تورم جوانه، بین فعال شدن ریشه و قسمتهای هوایی اختالف زمانی وجود دارد، در این زمان جوانه ها احتیاج بالایی به مواد غذایی دارند ولی ریشه ها فعال نیستند و یا فعالیت کمی دارند و نمیتوانند مواد غذایی را در فرصت مناسب در اختیار جوانه ها قرار دهند در نتیجه با استفاده از این محصول عناصر مورد نیاز گیاه در اختیار آن قرار می گیرد و فعالیتهای زیستی گیاه دچار اختلال نمی شود.

این محصول حاوی تمامی عناصر پرمصرف مورد نیاز گیاه در کنار عناصر ریزمغذی روی و بر به همراه اسیدآمینه می باشد.  

 این محصول با دارا بودن عنصر روی در کنار بر، بهبود و افزایش گلدهی و تبدیل بیشتر گل به میوه را به دنبال دارد. همچنین وجود اسید آمینه سبب افزایش مقاومت گیاه به انواع تنشهای زنده و غیر زنده می گردد.

 محلولپاشی بعد از برداشت محصول سبب می شود تا انرژی کافی در جوانه ها به منظور تولید گل در سال بعد ذخیره گردد و سبب افزایش مقاومت جوانه های گل نسبت به سرمای زمستانی و بهاره می شود.

اسید آمینه بر روی پتاسیم فسفر نیتروژن عنصر
2 2 8 2 2 10 درصد

HASEL NOVIN AGR.CO