اینترسل

اینترسل

اينتـرســـل حـــاوي ميـــزان فــــراوان انـــواع اسيدهاي آمينه آزاد مي باشد كه توسط سلولهاي گياهي ساخته شده و موجب تقويت سيستم ايمني گياه در برابر حمله آفات و بيماريها، تنشهاي محيطي (خشكي، سرما، شوري، و...)، بهبود گرده افشاني و تلقيح گل، افزايش تعداد گل و ميوه، افزايش وزن و اندازه ميوه و افزايش ويژگيهاي كيفي ميوه مي گردد.

از سوي ديگر تركيب ارزشمند ATCA موجود در اينترسل با توليد مكرر اسيدهاي آمينه گوگردي سيستئين، متيونين و ضروريترين اسيدهاي آمينه موردنياز گياه يعني پرولين بر ارزش اين كود مي افزايد. 

*قابليت اختلاط: با تركيبات حاوي مس، قليايي قوي و روغنهاي معدني قابل اختلاط نمي باشد.

اسید فولویک ازت ATCA اسید های آمینه  عناصر
0.02 2 1 20 درصد

HASEL NOVIN AGR.CO