تروفرت

تروفرت

تروفرت كود كامل همراه با عناصر ريزمغذي كالته شده با EDTA مي باشد كه با اسيدهاي آمينه، اسيد فولويك و محرك رشد پتاسيم ارتونيترو فنوالت غني سازي شده است و به دو صورت محلول پاشي و مصرف آبكود قابليت استفاده دارد.

 تروفرت کاملا محلول در آب بوده و فاقد فلزات سنگين سدیم،کلر،و بر بوده و مناسب مصرف در شورترين خاكهاي  اقصي نقاط كشور مي باشد. تروفرت در مناطقي كه تحت تنش هاي شديد همچون سرما و گرماي شديد، قليائيت بالای خاك و غيره قرار دارند بسيار مناسب است.

 وجود درصد بالای گوگرد در مجاورت عناصر ريزمغذي در مراحل رشد رويشی و زايشی گياه موجب گرديده تا با فرايند تصحيح pH و اسيدي نمودن محيط پيرامون ريشه، جذب اين عناصر ريزمغذي به سهولت صورت پذيرد و موجب عدم گرفتگي سيستمهاي آبياري تحت فشار گردد.

*توجه : محلولپاشی در شرایط گرم و خشک و تحت نور مستقیم آفتاب صورت نگیرد.

*قابليت اختلاط:

با كودهاي بنيان كلسيم(نيترات كلسيم، كلريد كلسيم، مونوكلسيم فسفات)مخلوط نشود و قبل از كودهاي حاوي منيزيم در آب حل گردد.

 

در فورمولاسیون های:

20-20-20

15-5-30

12-12-36

12-36-12

0-0-52

 10-52-10

HASEL NOVIN AGR.CO