سیلپاور کی

سیلپاور کی

این محصول با افزایش ظرفیت آنتی اکسیدان گیاه و افزایش نسبت پتاسیم به سدیم، سبب افزایش تحمل گیاه در برابر شوری می گردد.  

 استفاده از سیلیسیم در گیاهان خانواده گرامینه مانند برنج، گندم و جو سبب افزایش چشم گیر وزن هزار دانه می شود.

سیلیسیم این محصول با تجمع در اپیدرم و کاهش تعرق از طریق کوتیکول، سبب افزایش کارایی مصرف آب می شود. همراه بودن پتاسیم با سیلیسیم باعث می گردد که علاوه بر غلات، برنج و نیشکر در باغات نیز جهت افزایش کیفیت میوه بتوان از این محصول استفاده نمود.

استفاده از این محصول سبب کاهش تمایل حشرات مکنده و تریپس بر تغذیه از گیاهان می شود و سبب کاهش خسارت ناشی از آنها می گردد. تجمع سیلیسیم در بافت اپیدرمی سبب فعال شدن سیستم دفاعی در برابر عوامل بیماریزا می گردد.

 استفاده از این محصول به طور قابل توجهی  سبب افزایش مقاومت برنج به بیماری قارچی همچون بلاست و لکه قهوه ای شده است.

سیلیسیم پتاسیم عناصر
24 10 درصد

HASEL NOVIN AGR.CO