مولبور

مولبور

بر مهمترین عنصر غذایی موثر در تشکیل جوانه گل، پیدایش و رشد لوله گرده، باروری، تحریک جوانه زنی دانه گرده و افزایش درصد تشکیل میوه می باشد.

 کاربرد آن بویژه زمانی‌که شرایط اقلیمی به علت دمای پایین و ابری بودن هوا برای گرده افشانی نامناسب باشد بسیار موثر واقع می گردد.

 مولیبدن به عنوان کوفاکتور آنزیم نیترات ردوکتاز مانع از تجمع نیترات در منابع آبی شده و از مسمومیت شدید و مرگ دام و ایجاد اختالالت شدید در کودکان و سرطانها در انسان ممانعت می‌کند. از سوی دیگر مولیبدن تولید پروتئین  را به دنبال داشته و موجب پیدایش انرژی مضاعف در گیاه می شود.

*قابليت اختلاط:

با سولفور(گوگرد)، اسيدهاي معدني (اسيدنيتريك، اسيد فسفريك) و روغنهاي معدني قابل اختلاط نمي باشد. *توجه : از مصرف آن بر روی درختان آلو اجتناب شود.

*کلات از نوع دی اتیل آزودی کربوکسیلات 

اسید فولویک مولیبدن عناصر
2 0.61 درصد

HASEL NOVIN AGR.CO