هوموسویل

هوموسویل
هوموسویل

اسید هیومیک و اسید فولویک موجود در هوموسویل سبب بهبود ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، کاهش pH و درجه شوری خاک و همچنين افزايش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی می گردد.

 مصرف هوموسویل موجب افزایش ویتامینها و آنزیمها در گیاه، افزایش رشد ریشه و اندام هوایی گیاه، افزایش جذب موادغذایی توسط گیاه، افزایش میزان محصول، افزایش سرعت جوانه زنی بذر شده و افزایش  مقاومت گیاه نسبت به نماتد، آفات و بیماریها می گردد. 

تحت ليسانس شركت Jacksonvile International Humate آمريكا

*توجه : قبل از محلول پاشی در سطح محدود مورد آزمایش قرارگیرد.

*قابليت اختلاط: با تركيبات حاوي كلسيم فراوان(نيترات كلسيم، كلريد كلسيم)، تركيبات حاوي مس، سولفور(گوگرد)، فرآورده هايي با pH اسيدي و روغن هاي معدني قابل اختلاط نمي باشد.

 

اسید فولویک اسید هیومیک عناصر
2.5 12.5 درصد

HASEL NOVIN AGR.CO