وینچ

وینچ

وينچ محصولي تخصصي جهت برطرف نمودن اثرات سوء ناشي از استرسهاي محيطي همچون خشكي، سرماي شـديـد، گرمـاي شـديـد و بادهاي گرم مي باشـد.

وجـود پـلـي سـاكـاريـدهـا، پروتئينها و پپتيدهاي گياهي موجب ايجاد انرژی قابل توجه جهت افزايش كمي و بهبود ويژگيهاي مطلوب كيفي محصولات زارعي و باغي مي گردد. از سوي ديگر طول دوره برداشت محصول را به طور معني داري افزايش مي دهد.

وينچ با فعالسازي آنزيمها و هورمونهاي موثر در رنگ آوري موجب تسريع فرآيند رنگ آوري محصولات مي شود.

*قابليت اختلاط: با تركيبات حاوي مـس و گـوگـرد ترکیبات اسیدی قوی و روغـنهـاي معدني قابل اختلاط نمي باشد.

ویتامین های گیاهی هورمون سیتوکنین اسید های آمینه ـزاد قند های پلی ساکارید اسیدهیومیک و فولویک مواد الی گیاهی عناصر
0.02 0.01 13 2 3 15 درصد

HASEL NOVIN AGR.CO