وین فوس

وین فوس

وین فوس برخلافكودهاي رايج فسفره كه بر پايه اسيد فسفريك توليد مي گردند، از منبع كودي اسيد فسفرو (h3po3) منشاء  گرفته که در فرایند تركيب شدن با هيدروكسيد پتاسيم تبديل به فسفيت پتاسيم (K2HPO3) می گردد.

وينفوس-80 با حركت دوطرفه (از اندامهاي هوايي به طرف پايين و از ريشه به سمت بالا)در گياه، قابليت آن را دارد كه قارچهاي خانواده ,.sp Bremia., sp Phythophthora., sp PythiumOomycetes Plasmopara., sp Pseudoperonospora., sp Peronospora .sp Alternaria., sp )و باكتريهاي Pseudomonas., sp Erwinia .sp را به خوبي كنترل كند. اين تركيب ويژگي پيشگيري، ايمن سازي و مداوا دارد.

. از سوي ديگر موجب افزايش تعداد گل و ميوه، افزايش وزن و اندازه ميوه، زودرسي محصول، بهبود ماندگاري و كيفيت بالای ميوه مي باشد و سرعت جذب و حركت آن بسيار بيشتر از كودهاي رايج فسفره است. 

قابليت اختلاط: با تركيبات مسي (يك هفته قبل يا دو هفته بعد از مصرف تركيبات مسي مصرف شود)، سولفور(گوگرد)، تركيبات غني از كلسيم، و آمونياك، محصوالت با pH قليايي شديد، روغنهاي معدني، اسيد هيوميك و سموم دينوكاپ، ديمتوات و ديكوفول قابل اختلاط نمي باشد.

پتاسیم فسفر مونو دی پتاسیم فسفیت عناصر
40% 36% 800gr درصد

HASEL NOVIN AGR.CO