برنامه غذایی

برنامه غذایی خیار گلخانه ای

 

برنامه غذایی

خیار گلخانه ای

 

قبل از انتقال نشاء
شیوه مصرف  میزان مصرف
آبکود کدامین رادیکولار ( 3 لیتر در 1000 ) و آبیاری سینی های نشاء
های کال ( 2 لیتر در 1000 ) و آبیاری سینی های نشاء
محلولپاشی کدافوس کی یا وین فوس ( 1/5 لیتر ) + کدامین 150 اینترسل ( 1 لیتر ) در 1000

 

چند برگی
شیوه مصرف  میزان مصرف
آبکود کداهوموس پی کی ( 1 لیتر در 1000 متر مربع )
نوتری پیست 10-52-10 ( 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع )
کدامین رادیکولار  ( 1 لیتر در 1000 متر مربع )
محلولپاشی کدافوس کی یا وین فوس ( 1/5 لیتر در 1000 ) + کدامین 150 ( 1 لیتر در 1000 )
کداکل برو یا آنتی پیت ( 1/5 لیتر در 1000 )
کدامیکس ( 1/5 لیتر ) یا تروکوئن ( 1/5 کیلوگرم ) + وینج ( 1 لیتر ) در 1000

 

رشد رویشی
شیوه مصرف  میزان مصرف
آبکود کدامین رادیکولار ( 1 لیتر در 1000 متر مربع ) + نوتری پیست 20-20-20 ( 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع )
نومافر ( 300-200 گرم در 1000 متر مربع )
کداسال پلاس ( 1 لیتر در 1000 متر مربع )
هوموسویل ( 1 لیتر در 1000 متر مربع )
محلولپاشی

هایپرتونیک ( 0/5 لیتر در 1000 ) + کدامیکس ( 1/5 لیتر ) یا تروکوئن ( 1/5 کیلوگرم در 1000 )
نوتریفولیار 20-20-20 ( 1/5 کیلوگرم در 1000 ) + مارمارین ( 1/5 لیتر در 1000 )
کداکل برو یا آنتی پیت ( 1/5 لیتر 1000 )
سیلپاورکی ( 2 لیتر در 1000 )
کوکسیل ( 1 کیلوگرم در 1000 ) + آلپاسید ( 800-600 گرم ) در 1000

 

اوایل دوره برداشت
شیوه مصرف  میزان مصرف
آبکود کدامین رادیکولار ( 1 لیتر در 1000 متر مربع ) + نوتری پیست 44-12-12 ( 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع )
کداهورت پلاس ( 1 لیتر در 1000 متر مربع ) + تروفرت 52-0-0  ( 1/5-1 کیلوگرم در 1000 متر مربع )
کداسول پی اچ ( 1 لیتر در 1000 متر مربع )
نومافر ( 300-200 گرم در 1000 متر مربع )
محلولپاشی

های کال ( 1 لیتر در 1000 ) + اینترسل ( 1 لیتر در 1000 )
دکاپ ( 1/5 لیتر در 1000 ) + مارمارین ( 1/5 در 1000 )
کدامیکس ( 1/5 لیتر ) یا تروکوئن ( 1/5 کیلوگرم در 1000 ) + کدامین 150 ( 1 لیتر در 1000 )
کدامنیزیم ( 1/5 لیتر در 1000 ) + وای جی ( 100 گرم در 1000 )
وینچ (1 لیتر در 1000 ) + کدافوس کی یا وین فوس ( 1/5 لیتر در 1000 )

 

اواسط تا انتهای دوره برداشت
شیوه مصرف  میزان مصرف
آبکود کداسال پلاس 2000 ( 1 لیتر در 1000 متر مربع )
نوتری پیست 44-12-12 ( 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع )
کداهورت پلاس ( 1 لیتر در 1000 متر مربع ) + تروفرت 52-0-0 ( 1/5 – 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع )
کداسول پی اچ  ( 1 لیتر در 1000 متر مربع )
نومافر ( 300-200 گرم در 1000 متر مربع )
هوبست ( 200 گرم در 1000 متر مربع )
محلولپاشی


دکاپ ( 1/5 لیتر در 1000 ) + مارمارین ( 1/5 لیتر در 1000 )
کدامیکس ( 1/5 لیتر ) یا تروکوئن ( 1/5 کیلوگرم در 1000 ) + وای جی ( 100 گرم در 1000 )
اینترسل ( 1 لیتر در 1000 ) + پتاسول 52 ( 1/5 لیتر در 1000 )
های کال ( 1 لیتر ) + وینچ ( 1 لیتر ) در 1000 لیتر آب
آلپاسید ( 1 کیلوگرم در 1000 ) + سولفورین کی ( 1/5 لیتر در 1000 )
مورست ( 1 کیلوگرم ) در 1000 لیتر آب
نوتریفولیار 30-20-10 ( 1/5 کیلوگرم در 1000 ) + کدامین 150 ( 1/5 لیتر در 1000 )

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *