تاثیر محرک رشد دالجین عصاره (Ascophyllum Nodosum) بر روی صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی

تاثیر محرک رشد دالجین عصاره (Ascophyllum Nodosum) بر روی صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی مهدی عقیقی شاهوردی کن...

ادامه مطلب

بررسی محلول پاشی عصاره جلبک دریایی (مارمارین) بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم ارقام

بررسی محلول پاشی عصاره جلبک دریایی (مارمارین) بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم ارقام کرچک در منطقه آذربایجان غربی (ارومیه) محمدرض...

ادامه مطلب

اثر مارمارین بر خصوصیات مورفولوژیکی توت فرنگی تحت شرایط کشت بدون خاک

اثرات جلبک دریایی به عنوان یک ترکیب ارگانیک در کشاورزی پایدار به اثبات رسیده است و از نظر زیست محیطی بی خطر است. مارمارین یک محرك رشد ط...

ادامه مطلب