هندوانه (2)

گوجه گلخانه ای (1)

گوجه فضای باز (4)

کدو (3)

فلفل (2)

ضد تنش‌ها (3)

خیار گلخانه ای (2)

خیار فضای باز (2)

بذرهای هیبرید (16)

محرک‌های رشد (13)

کودهای تغذیه‌ای (32)

اصلاح کننده‌ها (6)

محافظت کننده‌ گیاهی (6)